Азаматтық іс бойынша кассациялық наразылық келтіру туралы өтінішхат

Версия для печатиВерсия для печатиPDFPDF

___________________________________________

                (кімгежолданады, лауазымы,ТАӘ)

________________________________________

                                     (кімнен, ТАӘ)

________________________________________

____________________мекенжайы бойынша

тұратын (тіркелген)

байланыс тел.___________________________

ЖСНСН)_____________________________

эл. пошта мекенжайы:___________________

 

Азаматтық іс бойынша

кассациялық наразылық келтіру туралы

ӨТІНІШХАТ

Мен, _________________________________________________________________________

(ТАӘ, заңды тұлғаның атауы)

__________________________________________________________________________________________________________талабы бойынша№_____________________азаматтық іс бойынша

__________________________________________________________________болып табыламын.

(талап қоюшы, жауапкер, өкіл, мүдделі тұлға)

20___ жылғы «____»________ _________________________________________________

(облыстың, қаланың, ауданның, соттыңатауы)

___________________________________________________соттың шешімімен (ұйғарымымен)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

(соттың қарау нәтижесі, талап қою талаптары (арыз) қанағаттандырылды, ішінара қанағаттандырылды, бас тартылды және т.б.)

20___ жылғы «____»________  _______________________________облыстық сотының апелляциялық алқасының қаулысымен бірінші саты сотының көрсетілген сот актісі ___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

(ТАӘ шағымы немесе облыс, аудан прокурорының наразылығы бойынша өз күшінде қалдырылды, күші жойылды, өзгертілді, қандай бөлікте)

20___ жылғы«____»__________ Қазақстан    Республикасы    Жоғарғы    Сотының кассациялық алқа судьясыныңқаулысымен сот актілері_______________________________

___________________________________________________________________________________

(сот актісінің атауы, ТАӘ шағымы бойынша, өтінішхат қайтарылды, кассациялық сатының сот отырысында қарау үшін өтінішхатты беруге бас тартылды)

Осы сот актісімен (лерімен) мынадай негіздер бойынша келіспеймін:

1.____________________________________________________________________________

             2.____________________________________________________________________________

(материалдық не процестік құқық нормаларының бұзылуы, өтініш берушінің дәлелдері)

            Бұрын осы мәселе бойынша___________________________________________________

___________________________________________________________________________________

(прокуратура органдарына қайта өтініш берген жағдайда, прокуратура органының толық атауы,

өтініш берген және жауапты алу  күні, талонның бірегей №, олардың көшірмелерін қоса беру)

Баяндалғандардың негізінде,___________________________________________________

___________________________________________________________________________________

(наразылық келтірілетін сот актісінің атауы, сот актісінің күшін жою не өзгерту жөніндегі нақты талаптар және т.б.)

___________________________________кассациялық наразылық келтіруді сұраймын.

Қосымша:_______________________________________________________«___» парақта.

(сот актілерінің көшірмелері,өтінішхат уәждерінің негіздігін растайтын материалдар)

_______________________________                                            20___ж. «___»_________________

(ТАӘ, қолы)

 

Ескерту: Өтінішхатты электрондық құжат нысанында беру кезінде ол оны беруші адамның электрондық-цифрлық қолтаңбасымен куәландырылады. Электрондық құжат нысанында берілетін өтінішхатқа құжаттардың электрондық нысандағы көшірмелері қоса беріледі.

Өтінішхатты өкіл берген кезінде тиісті түрде ресімделген сенімхатты, ордерді (адвокаттар үшін), өкілдікті жүзеге асыруға тапсырманы (кәсіби одақтар мен басқа ұйымдардың өкілдеріне, процеске қатысушыларға) қоса беру қажет.

Егер өкіл жеке тұлға болып табылған жағдайда жоғары заң білімінің болуын (диплом) растайтын құжатты қоса беруі қажет.

ҚР АПК-нің 436-бабының 1-бөлігіне сәйкес апелляциялық сатыдағы соттың ұйғарымдары, қаулылары заңды күшіне енген күннен бастап алты ай iшiнде оларға өтiнiшхат, наразылық берілуі мүмкін.

ҚР АПК-нің 442-бабының 4-бөлігіне сәйкес прокурор кассациялық наразылық келтіру туралы өтінішхатты өтініш беруші сот актісін тікелей кассациялық сатыдағы сотта кассациялық тәртіппен қайта қарау туралы өтінішхат беруі үшін, егер ол осы құқықты іске асырмаса, осы Кодекстің 112-бабының бірінші бөлігінде санамаланған адамдар осы Кодекстің 441-бабының талаптарын сақтай отырып өтінішхат берген жағдайлардан басқа, оған қайтаруға құқылы.

ҚР АПК-нің 435-бабының 2-бөлігіне сәйкес заңды күшіне енген сот актілеріне өзінің бастамасы бойынша да, осы баптың бірінші бөлігінде көрсетілген тұлғалардың өтінішхаты бойынша да Қазақстан Республикасының Бас Прокуроры наразылық келтіруге құқылы.