Қылмыстық іс бойынша сот актілеріне кассациялық наразылық келтіру туралы өтінішхат

Версия для печатиВерсия для печатиPDFPDF

_________________________________________

               (кімгежолданады, лауазымы,ТАӘ)

_______________________________________

                                 (кімнен, ТАӘ)

_______________________________________

____________________мекенжайы бойынша тұратын (тіркелген, жазасын өтеп жатқан)
байланыс тел.___________________________

ЖСНСН)_____________________________

эл. пошта мекенжайы:___________________

 

Қылмыстықіс бойынша сот актілеріне

кассациялық наразылық келтіру туралы

ӨТІНІШХАТ

Мен, _________________________________________________________________________

(ТАӘ)

№___________________қылмыстық іс бойынша________________________________________

_________________________________________________________________айыптау бойынша

(ТАӘ, ҚР ҚК бабы, бөлігі)

__________________________________________________________________болып табыламын.

(сотталушы, жәбірленуші, қорғаушы, өкіл, мүдделі тұлға)

20___ жылғы «____»________ _________________________________________________

(облыстың, қаланың, ауданның, соттыңатауы)

_______________________________________________________соттың үкімімен (қаулысымен)

______________________________________________________________________________(ТАӘ)

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

(қылмыс болып табылатын істің қысқаша мән-жайы)

жасағаны үшін Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің___-бабының__-бөлігі бойынша сотталған (ақталған) және оған _____________________________________________

___________________________________________________________________________________

(бас бостандығынан айыру, бас бостандығын шектеу, түзеу немесе қоғамдық жұмыс,                       айыппұл,  қамаққа алу және т.б., мерзімдері, мөлшері, түзеу мекемесінің режимі)

түрінде жаза тағайындалған (жазадан босатылған).

20___ жылғы«____»________  ________________________________облыстық сотының апелляциялық(кассациялық) алқасының қаулысымен бірінші саты сотының көрсетілген сот актісі __________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

(ТАӘ шағымы немесе облыс, аудан прокурорының наразылығы бойынша өз күшінде қалдырылды, күші жойылды, өзгертілді, қандай бөлікте)

20___ жылғы«____»___________Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының кассациялық (қадағалау) алқасыныңқаулысымен сот актілері__________________________

___________________________________________________________________________________

(сот актісінің атауы, ТАӘ шағымы бойынша қайта қаралды, кұшінде қалдырылды, күші жойылды, өзгертілді, қандай бөлікте, қадағалау іс жүргізуін қозғаудан бас тартылды)

Іс бойынша өзге сот актілері шығарылды, оның ішінде үкімді орындау тәртібінде:

___________________________________________________________________________________

(соттың атауын, шығарылған күнін және қысқа мәнін көрсету)

Осы сот актісімен (лерімен) мынадай негіздер бойынша келіспеймін:

1.____________________________________________________________________________

       2.____________________________________________________________________________

(материалдық не процестік құқық нормаларының бұзылуы, өтініш берушінің дәлелдері)

            Бұрын осы мәселе бойынша___________________________________________________

___________________________________________________________________________________

(прокуратура органдарына қайта өтініш берген жағдайда, прокуратура органының толық атауы,

өтініш берген және жауапты алу  күні, талонның бірегей №, олардың көшірмелерін қоса беру)

Баяндалғандардың негізінде,___________________________________________________

___________________________________________________________________________________

(наразылық келтірілетін сот актісінің атауы, сот актісінің күшін жою не өзгерту жөніндегі нақты талаптар және т.б.)

_________________________________________кассациялық наразылық келтіруді сұраймын.

Қосымша:_______________________________________________________«___» парақта.

(сот актілерінің көшірмелері, уәкілетті органның қаулысы, өтінішхат уәждерінің негіздігін

растайтын материалдар)

_______________________________                                            20___ж. «___»_________________

(ТАӘ, қолы)

 

Ескерту: Өтінішхатты электрондық құжат нысанында беру кезінде ол оны беруші адамның электрондық-цифрлық қолтаңбасымен куәландырылады. Электрондық құжат нысанында берілетін өтінішхатқа құжаттардың электрондық нысандағы көшірмелері қоса беріледі.

Өтінішхатты өкіл берген кезінде тиісті түрде ресімделген сенімхатты, ордерді (адвокаттар үшін), өкілдікті жүзеге асыруға тапсырманы (кәсіби одақтар мен басқа ұйымдардың өкілдеріне, процеске қатысушыларға) қоса беру қажет.

ҚР ҚПК-нің 487-бабының 2-бөлігіне сәйкес заңды күшіне енген ақтау үкімін, айыптау үкімін жазаның жеңілдігіне қарай неғұрлым ауыр қылмыстық құқық бұзушылық туралы заңды қолдану қажеттігіне байланысты немесе сотталған адамның жағдайын нашарлатуға әкеп соғатын өзге де негіздер бойынша не соттың істі тоқтату туралы қаулысын кассациялық тәртіппен қайта қарау туралы өтінішхат, наразылық, ұсыну беруге олар заңды күшіне енгеннен кейін бір жыл ішінде жол беріледі.

Аталған мерзімді қалпына келтіруге жол берілмейді.

ҚР ҚПК-нің 486-бабының 2-бөлігіне сәйкес заңды күшіне енген сот актілерін кассациялық тәртіппен қайта қарау туралы өз бастамасымен де, осы баптың бірінші бөлігінде көрсетілген адамдардың өтінішхаты бойынша да, осы Кодекстің 485-бабында көрсетілген негіздер бойынша Қазақстан Республикасының Бас Прокуроры наразылық келтіруге құқылы.